INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Equip de treball - Direcció/gerència

Julia Pavón (Directora tècnica) i Ángel Ruiz (Director mèdic), la direcció de Grup Vellsolà, manifesten el seu compromís i conseqüent compliment amb els requisits i la millora contínua per a l'eficàcia del sistema, per tal de proporcionar el marc de referència i establir els objectius de qualitat.

Grup Vellsolà compta amb un equip de treball interdisciplinari format per 47 professionals. Des d'aquesta perspectiva de treball interdisciplinari, volen abordar els Plans d'Atenció Individuals de les persones que es troben ateses al centre, treballant els objectius en equip per tal de poder oferir processos adaptats a les necessitats de cada persona amb coherència i aportant la continuïtat assistencial necessària per tal d'oferir un servei de qualitat.

-
Adequació i adaptació de l'entorn a les necessitats d'assistència i atenció integral durant les hores de prestació del servei.

-
Acompliment dels drets dels residents i del reglament del règim intern.

-
Representació de la institució davant la família o de les persones de referència, així com donar resposta a les queixes i suggeriments que aquests puguin presentar.

-
Establiment i facilitació de l'existència de canals i circuits de comunicació entre l'equip de professionals i personal voluntari del centre, per garantir el treball interdisciplinari i oferir una òptima atenció als residents.

-
Vetlla per la formació continuada i el reciclatge de tot el personal del centre.

-
Responsabilització de la gestió econòmica i financera del centre.

-
Avaluació anual del grau de qualitat dels serveis i del grau de satisfacció dels usuaris.

-
Actualització de la documentació oficial del centre i de la informació corresponent als residents, vetllant pel compliment dels requisits legals establerts.

-
Coordinació amb institucions socials afins i de la comunitat, com també, especialment, amb els recursos de la xarxa d'atenció primària de la zona.
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ