INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Equip de treball - Metge

DEFINICIÓ DE FUNCIONS

1.Funcions en relació als residents, la seva família o persona de referència

-
Conèixer l'estat de salut de la persona i els seus nivells de dependència en el moment de l'ingrés.

 
-
Fer l'avaluació geriàtrica integral de la persona usuària a l'ingrés i complimentar la història clínica i l'expedient assistencial.

 
-
Sol·licitar, si s'escau, les proves complementàries necessàries per a l'ingrés.

 
-
Definir els objectius d'atenció mèdica periòdicament i determinar els nivells d'atenció que necessiti cada persona.

 
-
Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb altres professionals de l'equip interdisciplinari.

 
-
Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció,...) i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.

 
-
Fer el seguiment periòdic de les persones usuàries segons les necessitats assistencials individuals (malalties agudes o cròniques, processos terminals,...) i actualitzar l'expedient assistencial.

 
-
Donar informació de l'estat de salut a cada persona resident, al familiar o a la persona de referència, demanant la seva col·laboració en el procés d'atenció.

 
-
Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat.

 
-

Derivar a la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament a la residència i establir la coordinació necessària per tal de mantenir la continuïtat assistencial.

 
-

Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits en relació a l'estat de salut de les persones usuàries del centre.

 
-

Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.  

2.Funcions en relació a l'equip interdisciplinari


-

Participar en les sessions adreçades a l'elaboració i el seguiment del Pla Individual d'Atenció i fixar, coordinadament amb la resta de l'equip, els objectius adreçats a la prevenció, manteniment o recuperació de l'estat de salut i l'autonomia funcional de cada persona, d'acord amb la persona atesa i persona responsable.

 
-

Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència.

 
-

Assessorar el personal assistencial en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l'atenció prestada.

 
-
Participar, conjuntament amb la resta de professionals, en el disseny, la supervisió i el seguiment del programa general d'activitats del centre.

 
-
Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre, altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.

 
-
Elaborar i participar en projectes d'investigació, recerca, docència i gestió en l'àmbit de la medicina.

 
-
Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.

 
-


Participar activament, conjuntament amb els altres membres de l'equip, en els plans de millora del centre.

 
3.Funcions en relació a la organització del centre

-
Elaborar i revisar periòdicament els protocols assistencials de l'àmbit sanitari en les vessants preventiva i terapèutica i supervisar-ne la seva correcta aplicació.

 
-
Informar a la direcció del centre i al responsable higiènic sanitari de qualsevol circumstància que pugui comportar risc per a la salut de les persones usuàries o de treballadors del centre i assessorar en la presa de mesures destinades a la prevenció o a la pal·liació dels seus efectes.

 
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ